Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Rad Ľudovíta Štúra je slovenské vyznamenanie. Prepožičiava ho prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Návrh prezident nemusí rešpektovať.   Rad Ľudovíta Štúra sa prepožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky alebo za mimoriadne významné zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoja národného hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva, športu a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.   Rad Ľudovíta Štúra sa prepožičiava občanom Slovenskej republiky a výnimočne aj vojenským útvarom, ktoré majú zástavu.   Rad Ľudovíta Štúra má dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri prepožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad prepožičiava.   Vyznamenanie sa prepožičiava pri príležitosti výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky.   Rad je pomenovaný podľa slovenského národného dejateľa Ľudovíta Štúra.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Rad Ľudovíta Štúra 
- pre občanov Slovenskej republiky 
- za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochrana, obrana a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoj v oblasti hospodárstva SR, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí 
 
Návrhy na udelenie štátneho vyznamenania je možné predkladať: 
1) Národnej rade Slovenskej republiky 
2) Vláde Slovenskej republiky 
 
Prezident Slovenskej republiky môže udeliť vynamenanie aj bez návrhu. 
 
Podnet na udelenie štátneho vyznamenia môže podať štátny orgán alebo iná právnická osoba. 
 
Podnet na udelenie Radu Bieleho dvojkríža je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, to platí aj pre podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti významného životného jubilea. V ostatných prípadoch treba podať podnet do 31.mája. 
 
Podnet obsahuje: 
1) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly 
- dátum narodenia a adresu trvalého bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet 
- názov vojenského útvaru alebo vojenského zväzku ak ide o udelenie Radu Ľudovíta Štúra alebo o medailu prezidenta Slovenskej republiky 
- v prípade kolektívu osôb jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly a dátum narodenia a adresa bydliska každého jeho člena 
2) zdôvodnenie podnetu 
3) príležitosť, pri ktorej sa má udeliť štátne vyznamenanie. 
 
Všetky podnety sú predkladané Komisii na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia