Rad Bieleho Dvojkríža I. triedy

Rad bieleho dvojkríža je vyznamenanie zriadené Zákonom NR SR č. 37/1994 z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach.   Rad bieleho dvojkríža sa zapožičiava občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku.   Rad bieleho dvojkríža má dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

Rad Bieleho Dvojkríža I. triedy

Rad Bieleho dvojkríža 
- pre občanov iných štátov 
- za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi a Slovenskou republikou, o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, naplnenie zahraničnopolitických priorít SR alebo mimoriadnym spôsobom sa inak zaslúžili o SR alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí 
 
Návrhy na udelenie štátneho vyznamenania je možné predkladať: 
1) Národnej rade Slovenskej republiky 
2) Vláde Slovenskej republiky 
 
Prezident Slovenskej republiky môže udeliť vynamenanie aj bez návrhu. 
 
Podnet na udelenie štátneho vyznamenia môže podať štátny orgán alebo iná právnická osoba. 
 
Podnet na udelenie Radu Bieleho dvojkríža je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, to platí aj pre podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti významného životného jubilea. V ostatných prípadoch treba podať podnet do 31.mája. 
 
Podnet obsahuje: 
1) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly 
- dátum narodenia a adresu trvalého bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet 
- názov vojenského útvaru alebo vojenského zväzku ak ide o udelenie Radu Ľudovíta Štúra alebo o medailu prezidenta Slovenskej republiky 
- v prípade kolektívu osôb jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly a dátum narodenia a adresa bydliska každého jeho člena 
2) zdôvodnenie podnetu 
3) príležitosť, pri ktorej sa má udeliť štátne vyznamenanie. 
 
Všetky podnety sú predkladané Komisii na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní.


RAD BIELEHO DVOJKRÍŽA
 
Čl. I
 
    1. Insígnie  občianskeho druhu a  vojenského  druhu  I. triedy radu tvorí: radový  kríž, veľká radová  stuha, radová hviezda  a radová stužka.
 
    2. Radový  kríž  má  priemer  65  mm,  je  razený zo striebra, pozlátený. Lícna  strana kríža je vyplnená  bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod  krížom je štít vyplnený červeným smaltom a  olemovaný je pozláteným  olivovým vencom, spod  ktorého vybieha  päť  cípov  polhviezdy.  Cípy  hviezdy  tvoria  pozlátené plastické lúče.  Na rube kríža  je v strede  plastický štátny znak Slovenskej republiky,  okolo ktorého je do  kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ  REPUBLIKA, a  matričné číslo.  Kríž visí  na pozlátenom závese,  ktorý má  priemer 28  mm. Kríže  občianskeho druhu a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
 
    Kríž  občianskeho  druhu  má  pozlátený  záves  tvorený  tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.
 
    Kríž  vojenského  druhu  má   pozlátený  záves  tvorený  tromi plastickými  lipovými listami  na štylizovanej  podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.
 
    3. Veľká   radová  stuha   je  hodvábna,  modro-červeno-modrá, s pomerom  farieb 3/8:2/8:3/8,  dlhá 180  cm, široká  90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé  plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na  ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
 
    4. Radová hviezda  má priemer 100  mm, je razená  zo striebra, pozlátená,                v priereze  mierne oble  profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče,                z ktorých  najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená  kríža sú lemované  striebrom. Pod krížom  je štít vyplnený červeným smaltom a  olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na  rube  hviezdy  je  v  strede  plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo  ktorého je do  kruhu umiestnený nápis  SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.
 
    5. Radová  stužka občianskeho druhu má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb. Radová stužka vojenského druhu je hodvábna,  modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb, dlhá  18 mm, široká 10 mm.  V strede stužky je miniatúra,  ktorú  tvorí  dvojkríž  vyplnený  bielym  smaltom. Pod krížom je  štít vyplnený červeným  smaltom a olemovaný  pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
 
Čl. II
 
    1. Insígnie  občianskeho druhu a  vojenského  druhu II. triedy radu tvorí:  radový  kríž  s   náhrdelníkovou  stuhou,  radová  hviezda a radová stužka.
 
    2. Radový  kríž  má  priemer  60  mm,  je  razený zo striebra, pozlátený.  Kríž  občianskeho druhu a  vojenského  druhu  je heraldicky stvárnený  rovnako ako  radový kríž  I. triedy .  Kríž sa  nosí na náhrdelníkovej stuhe.
 
    3. Náhrdelníková   stuha  je   hodvábna,  modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
 
    4. Radová  hviezda má  priemer 80  mm, je  razená zo striebra, pozlátená,  heraldicky   stvárnená  rovnako  ako   radová  hviezda I. triedy.  Radová hviezda  sa  nosí  na ľavej  strane občianskeho odevu.
 
    5. Radová  stužka  je  stvárnená  rovnako  ako  radová  stužka I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.
 
Čl. III
 
    1. Insígnie  občianskeho druhu a  vojenského druhu  III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou  stuhou a radová stužka.
 
    2. Radový  kríž  má  priemer  60  mm,  je  razený zo striebra, pozlátený.  Kríž  občianskeho druhu a  vojenského  druhu  je heraldicky stvárnený  rovnako ako  radový kríž  II. triedy. Kríž  sa nosí  na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.
 
    3. Radová stužka je stvárnená ako radová stužka II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec.
 
Čl. IV
 
    Radová stužka sa nosí na  ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií. 


Rad I. triedy

Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka.
 
Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
 
Kríž občianskeho druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.
 
Kríž vojenského druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.
 
Veľká radová stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
 
Radová hviezda má priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oblo profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.
 
Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia