Najlepší športovec okresu Kežmarok

Najlepší športovec okresu Kežmarok

erb mesta Kežmarok

Štatút vyhlasovania najlepších športovcov a športových kolektívov okresu Kežmarok

Článok 1
Úvodné ustanovenia

V rámci verejnej prezentácie športu vyhlasuje Mesto Kežmarok a Noviny Kežmarok každoročne najlepších športovcov a športové kolektívy okresu Kežmarok za vynikajúce športobvé výsledky a vzornú reprezentáciu klubu, obce, mesta za uplynulý rok. Prípravou a realizáciou poverujú

Článok 2
Kategórie a kritériá pre hodnotenie

1. Vyhlasovanie a vyhodnotenie sa uskutoční v týchto kategóriách :
- mládež do 19 rokov- jednotlivci/ 1 miesto /
- dospelí- jednotlivci/ 1 miesto /
- mládež do 19 rokov- kolektív/ 1 miesto /
- dospelí- kolektív/ 1 miesto /
- tréner roka, mládež-dospelí/ 1 miesto /
- zaslúžilí funkcionári a športovci/ 3 miesta /
- osobitná cena
Navrhnutí jednotlivci a kolektívy musia byť v hodnotenom roku registrovanými členmi klubu, ktorý má sídlo na území okresu Kežmarok. Za športový kolektív sa považuje celé družstvo, nie jednotlivec.

2. Kritériá hodnotenia
Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých športovcov v kategórii - mládež do 19 rokov – jednotlivci a kolektívy :
účasť a uniestnenie v republikových súťažiach, účasť v mládežníckej reprezentácii Slovenskej republiky,
reprezentácia klubu alebo mesta v medzinárodných stretnutiach
Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých v kategórii – dospelí - jednotlivci a kolektívy :
účasť a umiestnenie na OH, majstrovstvách sveta a Európy v najvyšších majstrovských súťažiach SR a majstrovstvách SR,
nominácia a výsledky v reprezentačných výberoch pre medzištátne stretnutia a zápasy
reprezentácia klubu alebo mesta v najvyšších majstrovských súťažiach SR, majstrovstvách SR a medzinárodných stretnutiach.
Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých v kategórii – tréner roka :
dlhodobá úspešná trénerská činnosť v športovom klube
dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami alebo kolektívom v danom roku.
Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých v kategórii – zaslúžilí funkcionári a športovci :
ocenenie je určené bývalým vynikajúcim športovcom, dlhoročným funkcionárom a pracovníkom v oblasti telesnej kultúry v rámci obcí a miest okresu Kežmarok, / vekový limit od 60 rokov /
je možné určiť viac cien.
Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých v kategórii – osobitné ocenenie :
osobitné ocenenie je určené vynikajúcim súčasným i starším športovcom, veteránom, funkcionárom a pracovníkom v oblasti telesnej kultúry, ktorí sú určitým spôsobom spätí s mestom Kežmarok alebo inými obcami a mestami okresu Kežmarok. Je možné udeliť viac cien.

Článok 3
Predkladanie návrhov

O nomináciu sú požiadaní a svoje návrhy môžu podať :
každý športový klub okresu Kežmarok
každý mestský a obecný úrad v zastúpení primátora alebo starostu
Nominácia musí byť podaná na štandardizovanom formulári do 31. januára nasledujúceho roka na adresu : Noviny Kežmarok Hradné námestie 3 060 01 Kežmarok. Anonymy nebudú akceptované.

Článok 4
Prerokovanie a vyhodnocovanie návrhov

Prerokovaním a vyhodnotením návrhov na vyhlásenie najlepších športovcov okresu Kežmarok poveruje primátor mesta Kežmarok hodnotiacu komisiu
Hodnotiaca komisia rozhoduje bodovým systémom v jednotlivých kategóriách takto :
najlepší jednotlivci a najlepší športový kolektív o 1. miesto, pri vyššom počte napr. 6 prihlásených, bodovaním 6 až 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet umiestnenia na 1. mieste, potom 2. mieste ...
Spočítanie hlasov a určenie poradia zrealizuje komisia , ktorá vykoná zápis s podpismi členov komisie. Výsledky sú tajné do okamžiku oficiálneho vyhlásenia.
Návrhy na vyhlásenie zaslúžilých funkcionárov, športovcov a osobitné ocenenia sú posúdené a schválené nadpolovičnou väčšinou členov komisie.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

Tento štatút vyhlasovania najlepších športovcov okresu Kežmarok je platný a účinný dňom 2.1. 2008.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta Kežmarok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta Kežmarok
 
Kežmarok bol vždy hrdý na svojich športovcov. Je potešiteľné, že na nich nezabúdame a k tomu má prispieť i toto podujatie, vyhlasovanie najúspešnejších športovcov. Záleží nám na každom, kto sa rozhodol venovať športovej činnosti. Vieme, aká je zložitá cesta od nádejného talentu po silnú športovú osobnosť. Skombinovať talent a jeho silné stránky do výsledného tvaru človeka- osobnosti je umením.

Náš záujem oceňovať tých najlepších nesúvisí len so samotnou cenou, ale ide nám i o získanie vzťahu k nej. Chceme, aby športovci pochopili, že naša odmena je prejavom uznania, ktorý by mal slúžiť ako odrazový mostík na dosiahnutie omnoho vyšších cieľov, o čom svedčia aj mená ocenených. Sú dôkazom, že prejavy uznania ešte nezaručujú budúci úspech. Je potrebné urobiť niečo viac, využiť svoju snahu, vedomosti a skúsenosti, usilovnosť aj talent. Mali by vždy motivovať.
Milí športovci, vedzte, že mesto Kežmarok je hrdé na to, ako mu robíte dobré meno na Slovensku či vo svete, a preto prijmite toto ocenenie.

Čím menej je dôvodov, aby ocenenie dostala nejaká všedná osobnosť, tým viac dôvodov je, aby sa venovala väčšia pozornosť oceneniu tomu, kto si to naozaj zaslúži. Je potrebné mať na pamäti, že každý úspech by mal byť vždy odmenený aj verejným uznaním...

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia