Čestný odznak OS SR

Odznak sa udeľuje vojakovi za zodpovedný výkon vojenskej služby, záslužný čin alebo za úspešnú reprezentáciu SR.

Čestný odznak OS SR

Čestný odznak má tri triedy a pri udeľovaní sa vychádza z miery zásluh vojaka. Spravidla sa udeľujú vyššie triedy po nižších.

I.   trieda – zlatistá farba,
II.  trieda – striebristá farba,
III. trieda – bronzová farba.

Odznak udeľuje minister obrany SR alebo náčelník GŠ OS SR.

Udeľovanie a nosenie rezortných vyznamenaní v pôsobnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) upravuje Výnos Ministerstva obrany SR č. SEOPMVL-20-49/2009-OdL zo 16. decembra 2009.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia