Čestné občianstvo mesta Nitry

Čestné občianstvo mesta Nitry udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Nitre fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov, porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi.

erb mesta Nitra

Čestné občianstvo mesta Nitry a Cenu mesta Nitry udeľuje Mesto Nitra v súlade s VZN č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry.
 
            Čestné občianstvo mesta Nitry udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Nitre fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov, porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi.
 
            Čestné občianstvo mesta Nitry možno udeliť aj občanom iných miest aj obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzích štátnych príslušníkov. Čestné občianstvo mesta Nitry nezakladá inštitút štátneho občianstva.
 
            Čestné občianstvo možno v odôvodnených prípadoch udeliť in memoriam, čo sa vyznačí na príslušnej listine.

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry a Cenu mesta Nitry môžu podať :
 
primátor mesta, mestská rada, komisie mestského zastupiteľstva a výbory mestských častí, prostredníctvom primátora iné právnické alebo fyzické osoby.
 
            Návrhy sa predkladajú na oddelenie kultúry, vzdelávania a športu MsÚ v Nitre v priebehu roka priebežne, najskôr však do 30. apríla príslušného roka.
 
            Návrh musí obsahovať : osobné údaje navrhovaného / titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, povolanie, zamestnanie, národnosť, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska / a zdôvodnenie návrhu, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma  a v zahraničí.
 
            Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry a Ceny mesta Nitry posudzuje komisia kultúry MZ v Nitre zvolaná Mestským zastupiteľstvom v Nitre.
 
            Komisia vydá k návrhu na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta Nitry písomné stanovisko. O udelení čestného občianstva a Ceny mesta Nitry rozhoduje mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom alebo júlovom zasadnutí.
 
            Návrh na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta Nitry predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade.
 
            Návrh musí byť zverejnený v lehote 15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli MsÚ v Nitre a v miestnej tlači, aby sa k nemu mohli vyjadriť občania mesta Nitry.
 
 
 
            Čestné občianstvo mesta Nitry a Cena mesta Nitry nemusia byť každoročne udelené.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia