Čestné občianstvo mesta Košice

Čestné občianstvo mesta Košice

erb mesta Košice

 
(l) Verejné ocenenie "Čestný občan mesta Košice" udeľuje mestské zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena v zahraničí, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. 
(2) Verejné ocenenie "Čestný občan" môže byť udelené len osobám, ktoré sa v meste trvale nezdržiavajú, ale žili na území mesta a cudzím štátnym príslušníkom, ktorí v meste pôsobili, alebo pomáhali orgánom samosprávy pri rozvoji mesta. 
(3) Súčasťou ocenenia je listina opatrená pečaťou, ktorú podpisuje primátor. Listina sa vyhotovuje aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, ak je ním cudzí štátny príslušník. 
(4) Čestné občianstvo sa odovzdáva a udeľuje najviac dvakrát za volebné obdobie pri významných príležitostiach samosprávy mesta Košice. 
(5) Mestské časti čestné občianstvo neudeľujú.

Spoločné ustanovenia pre verejné ocenenia mesta Košice
 
(l) O udelení verejných ocenení "Čestný občan" a "Cena mesta Košice" rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Udelenie "Ceny mesta Košice" navrhuje mestskému zastupiteľstvu komisia, ktorú zriaďuje primátor mesta tak, aby v nej bol zastúpený každý poslanecký klub mestského zastupiteľstva. 
(2) Jednotlivci a zástupcovia kolektívov, ktorým bolo udelené verejné ocenenie "Čestný občan" a "Cena mesta Košice" sa zapisujú do pamätnej knihy, zriadenej na tento účel. Ostatné ocenenia podľa § 93 a § 94 sa zapisujú do Kroniky mesta Košice. 
(3) Evidenciu verejných ocenení a vyznamenaní vedie organizačný útvar Magistrátu mesta Košice.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia