Cena Trojruža

Cena Trojruža oceňuje významné literárne i literárnovedné dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. Cenu udeľuje Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.  

Cena Trojruža

Cena Trojruža a Cena Ľudovíta Fullu - Spoločné ocenenie výtvarnej a literárnej ceny

Štatút ceny TROJRUŽA
 
1. Cenu Trojruža udeľuje Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, autorovi za vynikajúce literárne alebo literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež.
 
2. Cena Trojruža sa udeľuje vo výške 450,- €. Súčasťou ceny ja diplom a plaketa. Cena in memoriam sa udeľuje bez plakety a finančnej odmeny.
 
3. Každoročné udelenie ceny navrhuje porota, ktorú menuje výbor Slovenskej sekcie IBBY. V porote sú dvaja zástupcovia Literárneho fondu, ktorých menuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru. Na čele poroty je predseda, ktorého si členovia zvolia spomedzi seba.
 
4. Porota je deväťčlenná a je spoločná pre cenu Trojruža i Cenu Ľudovíta Fullu. Porota je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastnia aspoň dve tretiny menovaných členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
 
5. Cena Trojruža sa odovzdáva súčasne s Cenou Ľudovíta Fullu.
 
6. Finančnú odmenu a náklady spojené s odovzdávaním ceny hradí Literárny fond. Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA hradia diplom a plaketu. 
 
7. Organizačné práce ceny Trojruža vykonáva sekretariát Slovenskej sekcie IBBY V BIBIANE.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia