Cena mesta Nitry

 Cenu mesta Nitry môže Mestské zastupiteľstvo v Nitre udeliť za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí, za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov a majetku mesta.

erb mesta Nitra

            Cenu mesta Nitry možno udeliť jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám, a to aj pri ich významných jubileách a výročiach.
 
            Cenu mesta Nitry možno v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, kolektívom, inštitúciám, prípadne mestám a to aj pri významných príležitostiach.

 
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry a Cenu mesta Nitry môžu podať :
 
primátor mesta, mestská rada, komisie mestského zastupiteľstva a výbory mestských častí, prostredníctvom primátora iné právnické alebo fyzické osoby.
 
            Návrhy sa predkladajú na oddelenie kultúry, vzdelávania a športu MsÚ v Nitre v priebehu roka priebežne, najskôr však do 30. apríla príslušného roka.
 
            Návrh musí obsahovať : osobné údaje navrhovaného / titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, povolanie, zamestnanie, národnosť, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska / a zdôvodnenie návrhu, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma  a v zahraničí.
 
            Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry a Ceny mesta Nitry posudzuje komisia kultúry MZ v Nitre zvolaná Mestským zastupiteľstvom v Nitre.
 
            Komisia vydá k návrhu na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta Nitry písomné stanovisko. O udelení čestného občianstva a Ceny mesta Nitry rozhoduje mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom alebo júlovom zasadnutí.
 
            Návrh na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta Nitry predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade.
 
            Návrh musí byť zverejnený v lehote 15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli MsÚ v Nitre a v miestnej tlači, aby sa k nemu mohli vyjadriť občania mesta Nitry.
 
            Čestné občianstvo mesta Nitry a Cena mesta Nitry nemusia byť každoročne udelené.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia