Cena mesta Košice

Cena mesta Košice    

erb mesta Košice

(l) Vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti môže mestské zastupiteľstvo odmeniť udelením verejného ocenenia "Cena mesta Košice". 
(2) Cenu mesta Košice predstavuje plaketa zobrazujúca erb mesta Košice a nápis "Cena mesta Košice", súčasťou ocenenia je finančná odmena vo výške 10 000.- Sk 
(3) Cenu mesta Košice udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh mestskej rady, miestnych zastupiteľstiev, komisií mestského zastupiteľstva, komisií miestnych zastupiteľstiev, občianskych združení, vedeckých, športových i umeleckých inštitúcií. 
(4) Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom. 
(5) Ak je udeľovaná Cena mesta "in memoriam", preberá ocenenie a listinu pozostalý manžel, prípadne vekovo najstarší príbuzný v najbližšom stupni príbuzenstva. 

Spoločné ustanovenia pre verejné ocenenia mesta Košice
 
(l) O udelení verejných ocenení "Čestný občan" a "Cena mesta Košice" rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Udelenie "Ceny mesta Košice" navrhuje mestskému zastupiteľstvu komisia, ktorú zriaďuje primátor mesta tak, aby v nej bol zastúpený každý poslanecký klub mestského zastupiteľstva. 
(2) Jednotlivci a zástupcovia kolektívov, ktorým bolo udelené verejné ocenenie "Čestný občan" a "Cena mesta Košice" sa zapisujú do pamätnej knihy, zriadenej na tento účel. Ostatné ocenenia podľa § 93 a § 94 sa zapisujú do Kroniky mesta Košice. 
(3) Evidenciu verejných ocenení a vyznamenaní vedie organizačný útvar Magistrátu mesta Košice.

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia