Cena Ľudovíta Fullu

  Cena Ľudovíta Fullu je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež. Cenu udeľujú Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.  

Cena Ľudovíta Fullu

Cena Ľudovíta Fullu sa udeľuje na pamiatku významného slovenského maliara, grafika a ilustrátora Ľudovíta Fullu (* 27. 2. 1902 Ružomberok – † 21. 4. 1980 Bratislava). Udelenie ceny navrhuje porota, vymenovaná výborom Slovenskej sekcie IBBY, výborom Literárneho fondu a radou Fondu výtvarných umení (táto porota je aj pre Cenu Trojruža).
 
Cena Ľudovíta Fullu sa odovzdáva súčasne s Cenou Trojruža. Ocenenie za literatúru a ilustrácie sa udeľuje od roku 1965.
 
Štatút Ceny Ľudovíta Fullu
 
1. Cenu Ľudovíta Fullu udeľujú Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti autorovi za vynikajúce dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež.

2. Cena Ľudovíta Fullu sa udeľuje vo výške 450 €. Súčasťou ceny je diplom a plaketa.

3.Každoročné udelenie ceny navrhuje porota, ktorú menuje výbor Slovenskej sekcie IBBY. V porote sú dvaja zástupcovia Fondu výtvarných umení, ktorých menuje rada fondu. Na čele poroty je predseda, ktorého si členovia zvolia spomedzi seba.

4. Porota je deväťčlenná a je spoločná pre Cenu Ľudovíta Fullu i Cenu Trojruža. Porota je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastnia aspoň dve tretiny menovaných členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

5. Cena Ľudovíta Fullu sa odovzdáva súčasne s Cenou Trojruža.

6. Finančnú odmenu a náklady spojené s odovzdávaním ceny hradí Fond výtvarných umení. Slovenská sekcia IBBY a Bibiana hradia diplom a plaketu.

7. Organizačné práce Ceny Trojruža vykonáva sekretariát Slovenskej sekcie IBBY v Bibiane.

zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia