Cena Daniela Rapanta

Cenu Daniela Rapanta zriadil Historický odbor Matice slovenskej v roku 1997 ako svoje najvyššie ocenenie za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí. Jej nositeľmi bolo do dnešného dňa už 23 významných slovenských historikov, archeológov, archivárov.

Cena Daniela Rapanta

Štatút Ceny Daniela Rapanta
 
Článok 1

Cenu Daniela Rapanta (ďalej Cena) zriadil Historický odbor Matice slovenskej (ďalej len  HO MS) roku 1995 ako najvyššie ocenenie HO MS, ktorým oceňuje prínos za rozvoj historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí. Udeľuje sa jednotlivcovi (občanovi Slovenskej republiky i cudziemu štátnemu príslušníkovi, maximálne môže byť rozdelená medzi dvoch), a to za:
a) celoživotné dielo,
b) syntetizujúci pohľad a významné prehĺbenie poznatkov o slovenských dejinách.  
 
Článok 2

Návrhy na udelenie Ceny môžu podávať jednotlivci, spoločnosti, vedecké ústavy - právnické a fyzické osoby. Predkladajú sa písomne a musia obsahovať základné údaje o navrhovanom: vedeckú biografiu, zhodnotenie a ohlasy vedeckej práce, jej kultúrnohistorický prínos, ako aj výberovú vedeckú bibliografiu. 
 
Článok 3

1. Návrhy na udeľovanie Ceny posudzuje výbor Historického odboru MS. 
2. Organizačné a administratívne záležitosti zabezpečuje z poverenia predsedu HO MS tajomník HO MS. 
3. Výbor HO MS rozhoduje o návrhoch na udelenie Ceny uznesením. K platnosti uznesenia je potrebný súhlas viac ako polovice prítomných členov výboru HO MS. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 
 
Článok 4

Cenu Daniela Rapanta odovzdáva ocenenému predseda a tajomník výboru HO MS. S Cenou sa odovzdáva listina o jej udelení, výtvarná časť Ceny a peňažná odmena spojená s Cenou, ktorej výšku stanovuje výbor HO MS každý rok osobitne. 
 
Článok 5

1. Udelenie Ceny oprávňuje oceneného používať titul Nositeľ Ceny Daniela Rapanta. 
2. Oprávnenie vyplývajúce z udelenia Ceny nemožno prenášať na iné osoby. 
 
Článok 6

Cena sa udeľuje pri príležitosti výročia narodenia Daniela Rapanta spravidla 17. apríla kalendárneho roka. 
 
Článok 7

Pre študentov histórie a pomocných vied historických, ako aj pre mladých vedeckých pracovníkov, sa na podobných zásadách ako Cena Daniela Rapanta udeľuje HO MS Cena Františka Hrušovského pri príležitosti výročia jeho narodenia 7. septembra kalendárneho roka. 
 
***
 
Poznámka: Novelizovaný Štatút Ceny Daniela Rapanta bol prerokovaný a schválený na zasadnutí výboru Historického odboru Matice slovenskej, ktorý sa konal 22. februára 2001 v Bratislave. 
 

fotogaléria:


zoznam držiteľov:

doplňte alebo opravte informácie

Pre nahlásenie doplňujúcich alebo opravných informácií musíte byť zaregistrovaným používatelom.

Ak ste zaregistrovaný používateľ, prosím prihláste sa.

filter

inzercia